Wie we zijn

Echo Binnenpret

Kerkenbos 10-139

6546 BJ  NIJMEGEN

info@echobinnenpret.nl

Welke persoonlijke gegevens wij vragen en waarom wij deze nodig hebben

Gegevens website:

Ons website adres is: https://echobinnenpret.nl.

Cookies

Wij gebruiken functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en jouw voorkeursinstellingen onthouden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren en website bezoek analyseren (hiervoor gebruiken we Google Analytics). Deze informatie bevat, naast het IP-adres van de bezoeker, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting https://veiliginternetten.nl/

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere websites heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

E-mail

Wij zijn te bereiken via e-mail. Het transport van e-mailberichten is nooit 100% veilig. Door vertrouwelijke en/of gevoelige informatie zonder encryptie via de e-mail aan ons te versturen, accepteer je het risico dat deze informatie door derden kan worden gelezen.

Als aanbieder van diagnostiek hebben wij te maken met (vertrouwelijke) patiëntgegevens. De bescherming van uw privacy is voor ons van essentieel belang.

U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonsgegevens op een correcte wijze en volgens geldende wetgeving behandelen. Om inzichtelijk te maken hoe wij dat doen hebben wij dit privacystatement opgesteld:

Uw gegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de geldende wet -en regelgeving. De belangrijkste wetten op dit gebied zijn de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze Europese wetgeving vervangt de Wbp. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid en de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het voldoen aan deze wetten betekent dat wij uw gegevens alleen verzamelen voor het verlenen van medische zorg en dat wij de vertrouwelijkheid van uw gegevens waarborgen. In onze diagnostische echocentra worden uw persoonlijke gegevens zeer zorgvuldig behandeld. Iedere opdracht tot onderzoek van geregistreerde zorgverleners wordt met bijbehorende onderzoeksgegevens beveiligd opgeslagen.

Wanneer verzamelen wij uw gegevens?
Wij verzamelen uw gegevens onder andere bij de inschrijving van aangevraagd onderzoek door uw arts of uzelf. Ook kan het Verloskundig Centrum Nijmegen (VCN) gegevens ontvangen van andere zorgverleners wanneer u bent doorverwezen voor onderzoek.

Welke gegevens leggen wij vast?
De informatie die wij vastleggen is afkomstig uit het informatiesysteem van diegene die het diagnostisch onderzoek aanvraagt, in de meeste gevallen is dit de huisarts/verloskundige. Het gaat hierbij om naam en adresgegevens, uw geboortedatum, uw geslacht, uw BSN nummer, verzekeringsgegevens en, indien nodig voor communicatie met u, uw telefoonnummer en/of e-mailadres. Dit wordt door ons aangevuld met de uitkomsten van het onderzoek.

Waarom leggen wij uw BSN nummer vast?
Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren en uw Burger Service Nummer (BSN) te registreren. Dit doen wij op basis van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. Het is belangrijk om zeker te weten dat alle persoonsgegevens kloppen zodat de uitkomsten van het onderzoek ook bij de juiste persoon terecht komen. Ook vragen wij u om een geldig legitimatiebewijs om uw identiteit en BSN nummer te controleren. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Wie heeft inzicht in uw gegevens?
Wanneer u het delen van uw gegevens op prijs stelt is dit mogelijk met de gewenste zorgverlener.

Daarnaast hebben medewerkers van het echocentrum welke betrokken zijn bij de uitvoering en behandeling van uw onderzoek inzicht in uw gegevens. Ook gebruikt het VCN deze gegevens voor de afhandeling van de administratie (facturering). Deze geautoriseerde medewerkers van het VCN/SHO hebben allen een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Naast geautoriseerde medewerkers van het VCN is het soms van belang dat medisch specialisten inzage krijgen in onderzoeksresultaten. Zij raadplegen deze informatie slechts voor zover dat noodzakelijk is voor validatie en autorisatie van onderzoeksresultaten. Het betreft hier dus alleen zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij uw onderzoek. Ook zij zijn verplicht tot geheimhouding.

Veiligheidsmaatregelen
Zoals gezegd is de bescherming van uw persoonlijke gegevens belangrijk voor het VCN. Daarom hebben wij technische en organisatorische maatregelen getroffen met als doel uw gegevens te beschermen. U kunt hierbij onder meer denken aan beveiliging van onze (computer)netwerken, systemen en servers. Daarnaast besteedt VCN aandacht aan de opleiding en scholing van haar medewerkers zodat zij zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en het belang van bescherming van persoonsgegevens.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. De wettelijke termijn is vastgesteld op 15 jaar. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Echo’s op eigen verzoek vallen niet onder de medische echo’s en hoeven niet aan deze eis te voldoen. 

Verstrekking van gegevens aan derden
Wij slaan informatie op ten behoeve van de zorgverlening aan u. Dit houdt in dat uw onderzoeksgegevens op verzoek van uw arts gedeeld kunnen worden met een medisch specialist. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat geanonimiseerde data beschikbaar wordt gesteld aan een instelling voor wetenschappelijk onderzoek. Deze informatie is niet herleidbaar tot personen. Wilt u niet dat uw gegevens aan derden worden verstrekt dan kunt u hier bezwaar tegen maken.

Uw rechten
Met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegeven heeft u een aantal specifieke rechten. Wij sommen deze rechten hieronder voor u op:

• U heeft recht op inzage in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd, waarbij ter bescherming van uw privacy deze inzage pas wordt verleend indien u zich afdoende heeft gelegitimeerd;
• U heeft recht om een verzoek in te dienen tot correctie van uw gegevens, waaronder het wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens;
• U heeft het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw gegevens.

Het kan voorkomen dat wij niet (volledig) aan uw verzoek voor bijvoorbeeld inzage of verwijdering kunnen voldoen, bijvoorbeeld wanneer dit in strijd zou zijn met de wet.

Contact en vragen
Bij vragen of een verzoek met betrekking tot uw dossier kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Deze is bereikbaar via mail (fg@sho.nl) of telefonisch via 088 – 999 7777. Wanneer u bezwaar heeft tegen bepaalde informatie-uitwisseling, raden wij u aan dit als eerste te bespreken met uw behandelaar. Daarnaast kunt u dit bezwaar kenbaar maken via onze Functionaris Gegevensbescherming (fg@sho.nl).

Informatie
Aanvullende informatie over privacy in de zorg of wetgeving rondom dit onderwerp vindt u op de volgende websites:
Autoriteit Persoonsgegevens
Nederlandse Rijksoverheid