Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Op alle reserveringen en verrichte diensten van Echo Binnenpret zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing.

Door het boeken van een afspraak gaat de cliënt automatisch akkoord met onze voorwaarden, zoals hieronder weergegeven op onze website.

2. Pretecho (niet medische echo)
Onder pretecho verstaan we een echo op eigen verzoek van de cliënte, met als doel om mooie, leuke beelden en foto’s te maken van het ongeboren kindje.

Een pretecho is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Het stellen van een medische diagnose en of het vaststellen van afwijkingen behoort niet tot de opdracht van Echo Binnenpret. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden is de cliënte zich ervan bewust dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige of medische behandelingsovereenkomst. Geen enkele uitspraak gedaan tijdens of na de pretecho mag worden uitgelegd als medische beoordeling. De volledige medische verantwoordelijkheid berust bij de behandelende arts of verloskundige van de cliënte. Cliënte begrijpt dat doordat er sprake is van een pretecho op eigen verzoek, de kosten voor eigen rekening komen en niet verhaald kunnen worden bij de verzekeraar.

3. Beperkingen.
Bij het maken van mooie beelden en foto’s en de hoeveelheid hiervan tijdens een pretecho zijn we afhankelijk van meerdere factoren, zoals de ligging en beweeglijkheid van het ongeboren kindje, de navelstreng, de ligging van de placenta, de hoeveelheid vruchtwater, eventuele meerlingen en het postuur van de moeder.

Het aantal zwart-wit foto’s en kleurenfoto’s op de USB stick kan dus variëren in kwaliteit, hoeveelheid en in variatie door de hierboven genoemde factoren. Echo Binnenpret spant zich optimaal in om het beste resultaat te behalen, maar we kunnen helaas geen garanties geven en er kan dan ook geen restitutie van geld plaatsvinden. In enkele gevallen (beïnvloedbare) kunnen wij ons eventueel beraden op een eenmalige gratis (verkorte) herhalingspretecho.

Bij een eventuele geslachtsbepaling kunnen wij nooit 100% zekerheid geven. Echo Binnenpret kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele foutieve beoordeling van het geslacht of de voortvloeiende gemaakte kosten hiervan. Wij geven geen garatie op een geslachtsbepaling, het is een pretecho op eigen risico. Mocht het bepalen van het geslacht niet lukken tijdens de pretecho door de ligging en of bewegelijkheid van het kindje dan kan de cliënte, indien zij daarvoor kiest eenmalig gratis nog een keer terugkomen. (Dit geeft echter geen garantie dat het dan wel lukt.) Een herhaling geldt alleen indien de geslachtsbepaling heeft plaats gevonden met een zwangerschap vanaf minimaal 15 weken.

4. Aansprakelijkheid
Echo Binnenpret is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de cliënte of derden voortvloeiende uit de door haar verrichte werkzaamheden. Tevens aanvaardt Echo Binnenpret geen aansprakelijkheid voor anderszins gemaakte kosten of vergoeding door de cliënte. Echo Binnenpret stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade aan de cliënte en of het ongeboren kindje.

Ondanks vele jaren onderzoek en gebruik zijn er tot op heden geen schadelijke effecten bekend bij het gebruik van echografieapparatuur. Echo Binnenpret neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele effecten hiervan op korte of lange termijn.

5. Op welke manier kan ik betalen? 

Je kunt van tevoren bij receptie in het Verloskundig Centrum Nijmegen e.o. pinnen of bij de echoscopiste in het Gezondheidscentrum Waalsprong. Je kunt niet contant betalen.

De genoemde prijs op de website is inclusief 21% btw.

De betaling kan uitsluitend per PIN worden voldaan.

Indien de cliënte niet direct het verschuldigde bedrag voldoet, zal Echo Binnenpret het beeldmateriaal in haar bezit houden. Indien het bedrag niet binnen 7 dagen is voldaan, heeft VCN Binnenpret het recht om wettelijke rente te berekenen en is zij gerechtigd om tot incasso van vordering over te gaan, alle kosten komen dan ten laste van de cliënte.

Indien een cliënte te laat is, kan het aantal te late minuten in mindering worden gebracht op de totale scantijd van de afspraak. Is de cliënte het grootste gedeelte van de scantijd te laat dan zal de afspraak komen te vervallen, dit om vertragingen van de andere afspraken van cliënten te voorkomen. In beide gevallen moet het gehele bedrag van de geplande afspraak alsnog voldaan worden.

Annulering door de cliënte dient tenminste 24 uur voor het geplande tijdstip van de afspraak plaats te vinden. Bij een niet tijdige annulering, of het niet verschijnen op de afspraak behoudt Echo Binnenpret zich het recht om 100 % van de kosten in rekening te brengen.

6. Overmacht
Indien in geval van overmacht (persoonlijk of materiaal) aan de zijde van Echo Binnenpret een afspraak niet door kan gaan, zal deze worden opgeschort of worden geannuleerd. Er zal dan naar een passende oplossing worden gezocht. De cliënte heeft bij overmacht aan zijde van Echo Binnenpret geen recht op een schadevergoeding.

7. Overig
Een USB stick met opnames van de baby wordt eenmalig verstrekt, deze wordt extra voor dat de cliënte vertrekt aan het einde van de afspraak gecontroleerd, maar indien een USB stick toch door een technische fout niet juist werkt, kunt u binnen 7 dagen een verzoek indienen voor een nieuw exemplaar, u dient dan met de defecte USB stick op onze locatie te komen. Aangezien wij direct opnemen op USB stick en niet op een harde schijf kunnen wij de USB stick met bewegende beelden helaas maar één keer verstrekken.

Het verkregen beeldmateriaal kan eventueel anoniem (zonder gegevens van de cliënte) door ons gebruikt worden op onze website en of andere onderliggende pagina’s. Echter het verkregen beeldmateriaal wordt nooit zonder toestemming van de cliënte aan derden (andere partij) door Echo Binnenpret overgedragen.

8. Doorverwijzing
Indien er sprake mocht zijn van een, naar ons inzicht, afwijkend echobeeld dan zullen wij dit in overleg met de cliënte terugkoppelen naar haar behandelde arts of verloskundige.

9. Vertrouwelijkheid
Echo Binnenpret verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot de zwangerschap die tijdens het bezoek wordt verkregen.

10. Geldigheid
Dit document is geldig vanaf 1 juni 2016.